Sergimizin Gözbebeği Tesla Bobini

in #tr3 years ago (edited)

Geçtiğimiz cuma günü okulumuzda materyal sergisi düzenledik. Sergimizde en çok ilgi çeken materyal olan Tesla Bobini'ni tanıtmaya çalışacağım.

Tesla Bobini Nedir?

Tesla bobini, Nicola Tesla tarafından bulunan ve adını alan bobindir. Bu bobinler, yüksek gerilim, düşük akım ve yüksek frekansta alternatif akım üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Tesla, bobini oluştururken 2 ve bazen de 3 çift rezonans elektrik devrelerinden oluşan farklı konfigürasyonlar denemiştir.Tesla, bu bobini aydınlatma, fosforesans, X-ışını üretme, yüksek frekanslı alternatif akımı üretme, elektroterapi ve elektrik akımını kablosuz iletme çalışmalarında kullandı, hatta Tesla’nın en büyük amacı elektrik akımının uzun mesafede kablosuz olarak iletimini sağlamaktı. Yaptığı çalışmalar, neon ve floresan lamba, röntgen ışınları, MR cihazlar gibi günümüz teknolojilerinin temeli olarak ele alınmakadır. Tesla bobinleri ayrıca 1920’li yıllara kadar telsiz telgraflardaki spark-gap radyo vericilerinde de kullanılmıştır. Günümüzde ise Tesla bobinleri eğlence sektöründe ve eğitimde görsel amaçlar doğrultusunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

F53840A0-BA88-4F4F-84D7-3312B8F79FE0.jpeg

Tesla Bobininin Çalışma Prensibi

Aşağıda klasik bir Tesla bobininin elektronik devre şeması bulunmaktadır. Yüksek gerilim trafosu devredeki kondansatörü şarj etmeye başlar. Kondansatördeki potansiyel enerji, atlama aralığındaki (Spark-Gap) potansiyel enerjiye eşit olduğunda devredeki kısmı kısa devre olmuş olur. Yani bu işlemde atlama aralığı bir bakıma anahtarlama görevi görür. Bunun sonucunda kondansatör ile birincil bobin paralel duruma geçmiş olur. Amper yasasına göre bir iletken telden veya kablodan geçen elektrik akımı, etrafında manyetik alan oluşturur. Yani bu sayede öncelikle birincil bobine, birincil bobin vasıtası ile de ikincil bobine manyetik alan endüksiyonu gerçekleşmiş olur.

kaynak

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by snlbaskurt from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.