Kitlesel Yok Oluşlar

in #tr5 years ago

Ordovisyen – Silüryen yok oluşu

Orovisyen-Silüriyatik kitlesel yokoluş.Ordovisyen-Silüriyatik döneminde hayatın çoğu suda yaşıyordu.Türlerin yüzde 60-70'inin yok olduğu Ordovisyen-Silüryan toplu yok oluşunun nedeni olarak atmosferik karbondioksit gösterilir.Karbondioksitin düşüş nedeni olarak ise volkanik aktivite veya gama ışını patlaması sonucu ozon tabakasının zarar görmesi gibi tezler bulunmaktadır.

Geç Devoniyen yok oluşu

Geç Devoniyen yok oluşunda canlı türlerinin yüzde 75 kadarının yok olduğu görülmüştür.En popüler görüşe göre tek bir olay değil de milyonlarca yıllık bir dizi felaketten sonra yok oluşun gerçekleştiği söyleniyor.Bu süreç içerisinde yok oluş olayı en çok denizlerdeki yaşam formunu etkilemiştir.Deniz yatağının büyük kısmı neredeyse oksijensiz kalmış bakteriler dışındaki canlılar dışında yaşanabilir olmaktan çıkmıştı.Deniz seviyesinde meydana gelen değişiklikler
Asteroid etkileri
İklim değişikliği
Toprağa karışan yeni tür bitkiler sorumlu tutuldu.

Trias-Jura kitlesel yok oluşu

Trias-Jura kitlesel yok oluşunu tetikleyen iki ve ya üç aşamalı yok oluş vardır.
İklim değişiklikleri
Sel felaketleri
Bir asteroid etkisi

Kratese-Paleosen yok oluşu

66 milyon yıl önce gerçekleşmiştir.Dönemin babası olan dinozorların yok olmasına neden olmuştur.Hayvan ve bitki türlerinin de dörtte üçü yok olmuştur.Yok oluş en büyük nedenin asteroit çarpması olarak bilinir.

Kaynakça 1
Kaynakça 2

dunyada-gerceklesen-en-buyuk-5-kitlesel-yok-olus-sayfa-resmi.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihemre06 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 81.82% upvote from @kakibukit courtesy of @semihemre!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 26928.47
ETH 1665.19
USDT 1.00
SBD 2.23