2200 yıllık Antik Kent

in #tr5 years ago

antalyada-yabani-otlarin-altindan-2200-yillik-antik-kent-cikti1.jpg
Antalya'da dağlık bir bölgede yapılan incelemede yabani otların altında kalmış 2 bin 200 yıllık antik kentin kalıntılarına ulaşıldı. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Antalya Müze Müdürlüğü işbirliğinde kalıntılar incelendiğinde 2 bin 200 yıllık antik bir kentin varlığından haberdar olunduğu söylendi.Anadolu’da zeytinyağı üretiminin entegre olarak yapıldığı ilk merkezlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır.Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Nevzat Çevik önemli bilgilere ulaştıklarını söyledi.Antik kentin hikayesinin ‘Arete’ isimli bir kadın ile başladığını anlatan Çevik şu bilgileri verdi :

Arete hanım, güçlü bir kadın, bu şehrin de varlık sebebi. Şehrin kurgusunda, özellikle zeytinyağı vakfının kuruluşunda, yaşatılmasında önemli rolü bulunuyor. Arete Kulesi’ni yaptırıp İmparator Domitian’a ve Perge Artemisi’ne adamış ve zeytinyağı yerleşiminin organizasyonunu başarmış ve en önemlisi zeytin vakfı kurarak üretimi kurumsallaştırmıştır. Vakıf ve üretim köyü sahipliği ve kontrolü Arete ile başlayıp kızı Kille ve sonrasındaki nesillerle devam etmiştir. Bölgede kadın egemenliğini görüyoruz.”

Burası yüzyıllardır duruyordu ama kimsenin haberi yoktu.

Kaynak

antalyada-yabani-otlarin-altindan-2200-yillik-antik-kent-cikti.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihemre06 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26261.87
ETH 1594.71
USDT 1.00
SBD 2.15