You are viewing a single comment's thread from:

RE: Biraz kazanç elde etmek için küçük öneriler.

in #tr6 years ago

Tipunun kime ait olduğu hakkında bir bilgim yok. Bazı kârlı botlar vardı onlarda battı:)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 66884.44
ETH 3466.52
USDT 1.00
SBD 3.19