Sort:  

Ben de sizi, buraları özledim hocam. Ancak iş güç, geçim sıkıntısı derken bu tür işleri terketmekten baika çare olmıyor. Önümüz kış, buralardayız. Görüşürüz çokça.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 61041.41
ETH 2947.17
USDT 1.00
SBD 3.85