SATRANC

in tr •  last year 

16_chess.jpg

Görsel

16 taş 64 kare iki ayrı renk.8 piyon,2kale,2fil,2at,şah ve vezir.Amaç karşı tarafı mat etmek.Yani şahı alabilecek hamleye karşı rakibin birşey yapamaması ve sonraki hamlede şahın düşmesi üzerine kurulmuş eski imparatorluklarda bile oynanan strateji,zeka oyunu.

Son zamanlarda oyuncu sayısında çok fazla artış var.Bilimsel araştırmalarda da satrancın zihinsel gelişime ve dikkat dağınıklığına iyi geldiği söylenmektedir.Özellikle aileler arasında çocukları satranca yönlendirme,satranç sporunu sevdirme sayesinde ve okullarda da ders olarak okutulması dolayısıyla son zamanlarda daha da revaçta olan spor dalıdır.

Eski bir satranç ustası olarak satrancın bu kadar gelişim göstermesini yakından takip ediyor,değerli sporculara turnuvalarda başarılar diliyorum.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chess it's my hoby

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pepegusi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Sağdan-Soldan pek çok siyasinin 2 adım sonrasını göremediklerini görmek üzücü oluyor. Keşke siyasete girmenin ön şartlarından biri olsa..

Ne yazıkki öyle ülkenin durumu iç açıcı değil hala efelenmeye devam ediyoruz.