Sort:  

sağolun oğlumun arkadaşınız gördüm sizi onun listesinde

Oğlunuz kim :)

Ben kardeşim nasılsın 😀

Sağol kardeşim memnun oldum :D

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26152.50
ETH 1583.38
USDT 1.00
SBD 2.19