Will be rementioned

in #tr11 months ago (edited)

Will be rementioned.

Doyurulmayan tüm açlıklar birer yara, bir yerlerde...
Ne bir damla kan var ortada, ne bir yara görünürde.
Basılmış tuzlar çok evvelden, ağrıyı körükleyen
Veya saklı olan tüm çirkinliğimiz tamamen kaderden!

Sort:  

Efenim hanidir görmüyorduk sizi. 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36735.84
ETH 1335.09
USDT 1.00
SBD 3.27