Sort:  

Katkınızı bekliyorum hocam. Güzel yorumunuz için teşekkür ederim. 😃

Katılım için bu kadar geniş zaman olunca kaçacak yerim yok sanırım :)

Aynen yetmese bile uzatırım süreyi hiç kaçış yok :))

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65809.08
ETH 3604.05
USDT 1.00
SBD 2.54