Sort:  

Katkınızı bekliyorum hocam. Güzel yorumunuz için teşekkür ederim. 😃

Katılım için bu kadar geniş zaman olunca kaçacak yerim yok sanırım :)

Aynen yetmese bile uzatırım süreyi hiç kaçış yok :))

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26885.43
ETH 1861.14
USDT 1.00
SBD 2.11