Hayat Böyle Değil ! Hele Engeller Hiç Değil !

in tr •  7 months ago

Böyle olmadığını hepimiz biliyoruz, biraz bakış açısı kazanabilmek (Pollyanna Değil) ya da kendimizi motive edebilmek (Gaz Değil) açısından bu tür yaklaşımlara her zaman ihtiyaç var. Ben işe yaradığına canı gönülden inanıyorum. Size de denemenizi tavsiye ederim.

Türlü yorum yapılabilir.

  • Ama başlangıç noktası yokuş aşağı diyebilirsiniz. Evet haklısınız, eğer ilk başta dik bir yokuş çıkıyor olsaydınız bu kadar kolay olmayacaktı. Elbette o zorluklar sonrasında hayatın size hediye edecekleri olacaktı.

  • Bizim yolda biz hiç iniş görmedik ki ! Sürekli tırmanıyoruz diyebilirsiniz. Yeterince sabırlı olmadığınızı söylerim.

  • Başladığı yere de çok hızlı geri dönüyor :S Hepimizin başına gelebilir, denemekten vazgeçmemeliyiz.

Başta da söylediğim gibi önümüzdeki engeller bizi en fazla yorabilir ama asla durduramaz.

Denemekten asla vazgeçmeyin !

Scorpions ile veda edelim :)

Destekleriniz için çok teşekkür ederim.

@obulunmaz

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.