Devlet Kuşu Konmak deyiminin anlamı ve kısa hikayesi

in #tr5 years ago

Söylenene göre zamanında İran'da hükümdarlar öldüğünde, bütün şehir eşrafı saray önündeki meydanda toplanırdı. Sarayın balkonundan da, adına devlet kuşu denilen bir kuş uçurulu ve bu kuş kimin başına konarsa o kişi ülkeye hükümdar olurmuş.

Bookshop Etsy Shop Icon-5.png

Lakin ne milattan önce İran'da yaşayan Medlerde ve Perslerde, ne de milattan sonra yaşayan kavimler zamanında bu şekilde seçilmiş bir hükümdar kaydı yoktur. Hatta böyle bir seçim yapılmış olması mantığa da aykırıdır. Umulmayan, beklenilmeyen bir iyilik anlamına gelen ''Başına Devlet Kuşu Konmak'' ın hikayesi de bu şekildedir.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28282.37
ETH 1817.11
USDT 1.00
SBD 2.97