Akla Karayı Seçmek deyiminin anlamı ve kısaca hikayesi

in #tr5 years ago

Bu deyim, bir işin üstesinden gelene kadar çekilen zorluklar ve güçlüklerden sonra ki başarıyı belirtir.

Bookshop Etsy Shop Icon-9.png

İslam dinine göre sabah namazının kılınma süresi güneş doğuncaya kadardır. Ortalık ağarmaya başladığında ak iplik ile kara iplik birbirlerinden seçilinceye kadar sabah namazı kılma süresi devam eder. Ağır hastaların bütün gece botunca ızdırap ve sancı içerisinde kıvranıp uyuyamadıklarından ve sabahı zor ettiklerinden dem vurulur.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28366.33
ETH 1802.65
USDT 1.00
SBD 2.88