Valvatida!

in #tr3 years ago (edited)

Yumuş yumuş bir deniz yıldızı kendisi! Deniz yıldızları beni hep çok şaşırtmıştır. Parçalanan her parçasının başka bir deniz yıldızı olması sebebiyle. Yaşama nasıl da tutunuyor, sorgusuz sualsiz!


Bir kaç yazı geride kendimi öndeki yaşantımda bir deniz canlısı olarak düşündüğüme dair bir şeyler söylemiştim hatırlarsınız. Daha önce yoğun ve yorucu tempoda çalışan insan boş duramıyor birader. Evde otur, yat, kalk nereye kadar değil mi?


Bundan sebeptir ki, evin içine bir atölye kurmaya karar verdim! Sonra konsepte uygun saatlerce süren bir alışveriş ve ürün hazırlama süreci başladı. Önümüzdeki hafta sonuna kadar satışa da başlamış olurum diye bir hedefim var. 2-3 saatlik uykularla tam gaz hummalı bir çalışma içerisindeyim.


Zaman ne gösterir bilmiyorum. Ama yaparken mutlu olduğum bir işim olacağı kesin! Herkes bunu aramıyor mu zaten? Sanırım, ben buldum!

Sevgili instagram kullanıcıları, bir de takip ederse tadından yenmez ; )

https://www.instagram.com/valvatidadesign/


Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/11/valvatida

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.08
JST 0.057
BTC 47552.14
ETH 3954.70
BNB 548.40
SBD 5.62