Çalsın Davullar Zurnalar Tey Tey...

in #tr3 years ago

İnstagrama koyar koymaz mesaj üzerine mesaj alıp elimdeki tek ürünü satıp birde üzerine sipariş almış olmaktan duyduğum haklı gururu da paylaşayım değil mi ama?


Yaptıkça kendisine aşık olduğum gözümün nuru, ilk göz ağrım bakmalara doyamadığım. Daha niceleri yolda tabii. Hepsine her gün bakıp bakıp iltifatlar sıralıyorum desem yeri. Hahahah işin esprisi tabii.

Ama insan kendini çok iyi hissediyor! Evde çocuk büyüten ama çalışma yaşantısından bir hastalık gibi kurtulamayan, kendini çalışmadığı için yetersiz, işe yaramaz gibi hisseden herkes bir şey yapmalıymış bence evde. Başlama cesareti herkese gelir inşallah.


Yeni ürünler için beklemede kalın! : ))

 

https://www.instagram.com/valvatidadesign/


Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/11/calsin-davullar-zurnalar-tey-tey

Sort:  

Congratulations @nsab! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56002.98
ETH 4470.74
BNB 607.63
SBD 7.17