Boyfriend Kot

in #tr6 years agoBoyfriend kot modelleri ve Boyfriend kot kombini

Çok sıcak geçen bu yaz günlerinde vücudunuzu saran ve rahatsız eden dar pantolonlar yerine Boyfriend Kot giymenizi tavsiye ediyorum.


Boyfriend Kot, bol ve salaş modelinden ötürü rahat bir görünüm ve tarzınızda fark yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Genellikle taşlanmış, yırtık ve paçaları kıvrılmış şekillerde olan Boyfriend Kotları her türlü kıyafet ile kombinlemeniz de mümkündür. Ayrıca şık bir ayakkabı ile günlük davetlere gidebilir, rahat bir ayakkabı ile de günlük giyiminizde tercih edebilirsiniz.

Boyfriend Kot ile modern bir görünümün yanı sıra şık olmanın ve rahatlığın keyfine varabilirsiniz :) ...Görsel Kaynaklar: 1 - 2 - 3 - 4


Posted from my blog with SteemPress : http://blognetya.tk/2018/08/boyfriend-kot

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by netya from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64207.05
ETH 3065.15
USDT 1.00
SBD 3.87