Asimetrik Kesim Elbiseler

in #tr6 years ago

Aynı model elbiseleri giymekten sıkılmadınız mı? Tarzınızda bir farklılık yaratmak istiyorsanız asimetrik kesim elbiseler tam size göre.

Şık görünmeniz gereken bir düğün, davet ya da eğlenceye gitmeniz gerektiğinde asimetrik kesim elbiseleri tercih edebilirsiniz.

Ön kısmı kısa, arka eteği uzun olan modellerinden, yan tarafları uzun olan modellerine kadar bir çok seçenek sizi beklemektedir. Renk çeşitliliği ile de ister düz renk isterseniz de desenli modeline kadar birçok çeşit asimetrik kesim elbiseleri seçmeniz için sizi beklemektedir :)


Şık bir ayakkabı ile birlikte kombinlenen asimetrik kesim elbiseyi davetlerinizde giyebileceğiniz gibi, spor ayakkabı tercihinizle de günlük giyiminizde yine bu elbiseleri kullanabilirsiniz…
Okuduğunuz için teşekkür ederim... @netya ;)
Görsel Kaynaklar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -


Posted from my blog with SteemPress : http://blognetya.tk/2018/08/asimetrik-kesim-elbiseler

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by netya from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @netya! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @netya! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @netya! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 61122.11
ETH 2972.46
USDT 1.00
SBD 3.66