Sort:  

Allah belanı vermesin

Bulamamış olmana çok sevindim. İnşallah hiç bir zaman bulamazsın. Çok mu zevk alıyorsun masum bir canlının hayatına son vermekten? Sen mi verdin de o canı almaya hak görüyorsun kendinde?

Sizin gibi hayvan ve doğa düşmanı insanlardan nefret ediyorum!!!

Bunu iyi izle bu hayvana kıyılır mı?!

Congratulations @nesib887! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64219.94
ETH 3074.03
USDT 1.00
SBD 3.96