You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tatil Bitti Yazmaya Devam :)

in #tr6 years ago (edited)

Botlara 1 sbd gönderince 1,35 ve üzerinde oylama yapınca karda oluyorduk.
Ancak bir hafta sonra ödülü alana kadar, steem-median'ı düşüşte olduğu için konun altında yazan 1,35 rakamı 1,25 gibi bir rakama dönüşüyordu. Ve bunun %75'lik kısmı 0,93 yaptığı için bot olaylarken karlı oylasa da toplamda zarar etmiş oluyorduk.

SBD'nin bir süredir 1$ civarında seyretmesi, Dalgalanmayı ortadan kaldırdığı için, "Botlar oylarken karlı oylamışsa, karlı olacağız" demek daha tutarlı olabiliyor.

Sort:  

üstad yine tecrübeyi konuşturdu :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 67022.52
ETH 3558.72
USDT 1.00
SBD 2.51