You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bot geri döndü.Dlive dmania için bot

in #tr3 years ago

dMania güncelleme yapmıştı yakın zaman önce;
dMania'ya delegasyon yapmış hesapların oyu dikkate alınacak diye..
Yani hatırı sayılır bir SP ile burada adınız olması lazım artık.

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.17
JST 0.177
BTC 62282.49
ETH 2483.58
BNB 538.99
SBD 9.48