You are viewing a single comment's thread from:

RE: Türk Coin Borsalarına Steem Eklenmesi İçin Yaptıklarım

in #tr5 years ago

@forkonti insta'yı da dahil ederek bir kaç koldan gitmek güzel olmuş.
Desteğin için içten teşekkürler.

Discord fanı olmadığım için bazı mesajları sonradan gördüm.
Yani, artık destekleyenler arasında @sauronbey / @jumbot da var.

Sort:  

Teşekkürler, inşallah bu kadar talep karşısında güzel bir geri dönüş alacağız. Instagram DM üzerinden de geri dönüş sağladılar.

image.png

Ayrıca 7.300 takipçili bir hesaptan yazınca belki kücük bir pozitif etkisi daha olmuştur.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22997.92
ETH 1572.13
USDT 1.00
SBD 2.48