Sort:  

Aynen öyle.. keşke biraz yukarı seviyelerden kulp çizmeye başlasaydı :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27329.01
ETH 1778.58
USDT 1.00
SBD 2.74