Diziden güzel bir müzik: Neil Diamond - If You Go Away

in #tr3 years ago

İzlediğim dizi ve filmlerden, sadece seyir keyfi almak değil, ayrıca çeşitli şeyler de öğreniyorum. Bu bazen konun içeriği ile ilgli bir bilgi olabilir, bazen konudan bağımsız bir hikaye olabiliyor.(Moken kabilesini The Black list filminde öğrenmiştim).

Tüm bunların yanında, dizilerden öğrendiğim diğer güzel birşey ise çeşitli müzikler. Kendi orjinal müzikleri haricinde, bazı bölüm ve sahnelerde varolan müzikleri kullanabiliyor ve o anki sahne ile o kadar güzel oluyor ki!.

Bunlardan bir tanesi Neil Diamond - If You Go Away şarkısı. Mr. Robot filminin birinci sezonundaki bir bölümde karakterimiz yürürken bu güzel müzik çalıyor. "Tam ortamın ruhuna uygun" derler ya, işte öyle bir müzik ve sahne.

Not: Youtune'da kaliteli bi şekidle o sahnenin olduğu bir video bulamadım o yüzden sadece müziği paylaşacağım.

Source

iyi izlemeler

Sort:  

Güzel bir parça hocam. Birşeyler öğrenmek isteyen kuşları bile izlerken birşeyler öğrenebilir, doğanın güzelliğini mesela. Ben de bir rap şarkısında çirkinliği yüzünden ismi geçen şarkıcı bir bayan ı öğrenmiştim:

Posted using Partiko Android

Bu şarkıyı, James Bond şarkılarını da seslendiren Shirley Bassey'den dinlemek de güzeldir.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Bazen ben de denk gelip, çok güzelmiş acaba hangi şarkı bu deyip geçiyorum ve unutuyorum bir zaman sonra. Böyle güzel ayrıntıların peşine düşenlere de imreniyorum :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 35521.35
ETH 2472.79
USDT 1.00
SBD 3.94