You are viewing a single comment's thread from:

RE: Carbon Offset Initiative; Atıklara Dahiyane Çözüm

in #tr2 years ago

Carbon Offset Initiative gibi yeşil enerji projeleri birçok kişi tarafından seviliyor ve kullanılıyor. Bu proje çevremiz için de çok önemli ve ayrıca çevreci olduğundan benim de favorim…