Kütüphane

in #tr6 years ago

Sınav zamanında dolup taşan çalışma odası&kütüphane sınavlar bittikten sonra bomboş kaldı.

20180426_111736.jpg

20180426_111742.jpg

20180426_111718.jpg

20180426_111702.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62904.98
ETH 3359.08
USDT 1.00
SBD 2.46