Bizim buralar.

in tr •  16 days ago

Bizim bölgənin problemlərindən danışmasaq, olanları işıqlandırmasaq əslində təbiət tərəfindən şansımız gətirib. Yəni çörək olmasa da piroq yeyib yaşaya bilən insanlarıq. Yayda qış, qışda yay arzulayan bir toplum.


Monoton həyat, hər səhər gün çıxanda işə getmək, gün batanda evə qayıtmaq, bir tikə çörək qazanıb, başımızı aşağı salıb yaşamaq. Təkcə biz deyilik, bütün toplum bu moddadır.


Bir zaman ayılıb görəcəyik ki, qocalmışıq, əcəl zəngimiz çalır, əzrayıl qapımızı döyəcləyir.

Qış yerini yaza verir, yay yerini payıza, biz də bir ömürdü yaşadıq deyib, gedəcəyik o biri dünyaya. Bu yerə yağan qar kimi, əriyib gedəcək, bir nişanə qalacaqmı?Posted from my blog with SteemPress : https://khagani.000webhostapp.com/2019/01/bizim-buralar
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bura mənim buralardı. Sənin buralar deyil:)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by khagani from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.