You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yükünden Kurtulan Özgür Kişidir

in #tr6 years ago

Ben bir soru sormak istiyorum, Yükünden kurtulan özgür kişi ise bile bile bu yükleri göğüslemeyi seven kişi nedir?

Şahsen ben bunu kendim için çok söylüyorum. Aptal mıdır? Farklı bir şey midir?

Sort:  

Atlas'ın binlerce yıllık göğü taşıma cezasını almadığın için söylemesi kolay tabi bunları, bence bir daha düşün :))

Atlas degilim abi o yüzden anca bu kadar :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67756.28
ETH 3792.28
USDT 1.00
SBD 3.65