Birçok Camide Yer Alan “VAV” Harfi

in #tr2 years ago

Objektifime yansıyan bu fotoğraf 2012 yılında ziyaret ettiğim Amasya’daki 2. Beyazıd Camisi’nden.

Camilere ibadet ya da ziyaret için gidenler bazı camilerin çeşitli yerlerindeki duvarlarda "vav" harfinin yer aldığını görmüşlerdir.

"vav" Harfi İslam inanışımızda büyük önem taşımaktadır. Bazı önemli anlamları ise şunlardır;

Birleştirici olması ("ve" bağlacı olarak, yani Rahman ve Rahim'de olduğu gibi),
Harfin boyun eğmiş (secde etmiş) veya doğmadan önceki embriyoya benzemesi,
Allah'ın "vahid / vahded = birlik" özelliğini simgelemesi.

Hattatların da eserlerinde sıklıkla kullandıkları bir harftir "vav" harfi.

Posted using Partiko iOS

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

You got a 71.74% upvote from @spydo courtesy of @iskenderk! We offer 100% Payout and Curation. Thank you.

You got a 42.19% upvote from @minnowvotes courtesy of @iskenderk!

Coin Marketplace

STEEM 0.86
TRX 0.12
JST 0.126
BTC 54238.04
ETH 2085.16
BNB 487.17
SBD 7.38