Kripto Haberleri [ Kripto Haberleri Projesi ] ilkeryilmaz#5740

in #tr6 years ago

Merhaba arkadaşlar bu postu kuşadasının facebook sayfasını tanıtmaya yönelik yapılan proje dahilinde yazıyorum. Kripto paralr ile ilgili en güncel haberlerin paylaşıldığı Kripto Haberleri isimli sayfayı arkadaşlarıma önerdim ve bir kısmı bu sayfayı beğendi. Çoğu arkadaşım ise KPSS dönemi olması nedeniyle facebook ile ilgilenemediğini özel mesajlarında bana belirttiler. Bir kısmı ise tatilde olduklarını bildirdi. Bu nedenle 7 arkadaşımın sayfayı beğendiğini gördüm. Bir arkadaşım ise sayfayı beğenmesine rağmen kanıt olarak alacağım fotoda sayıya isminin yansımadığını gördüm ve onu da proje ile ilgilenen arkadaşa bildirdim.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ilkeryilmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65022.21
ETH 3560.14
USDT 1.00
SBD 2.37