Doge

in #tr4 years ago

Belirli dönemlerde özellikle cloud mining siteleri piyasaya çıkar bunlar yüksek kar vererek mining yaptıklarını iddaa ederler.Bunlardan bazıları gerçek çıkar bazıları ise scamdır. Bu aslında biraz şans işidir mesela geçmişte scam olan Hashocean gibi siteler olmuşken aynı dönemde çıkmış ama hala faaliyetini sürdüren Genesis veya Eboot gibi siteler vardır. Tabii bunların ne kadar kazandırdığı ayrı bir tartışma konusu. Bir tane daha site buldum bu sitede Doge mining yaptığını iddaa ediyor SCAM mi LEGIT mi ileride anlayacağız.
https://doge.live/?d=57916

Sort:  

Congratulations @hhaskana! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @hhaskana! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 38734.24
ETH 2092.06
USDT 1.00
SBD 5.55