You are viewing a single comment's thread from:

RE: "Türkçe", Konuşur Gibi Kod Yazmak #2: İlk Adımlar

in #tr2 years ago

Hocam seri halinde mi planlıyorsunuz? Takibe alsam en azından başlangıç için yeterli bilgiye sahip olabilir miyim?

Sort:  

@hgocmez Youtube'da sıfırdan başlayıp hokey oynayan robot kola kadar giden Python eğitim serileri hali hazırda mevcut. O yüzden bu öyle bir seri değil.

Buradakiler, "Türkçe Komutlarla Çalışacak, Kendi Programlama Dilimizi Nasıl Yapabiliriz?"
sorusuna yanıt arayan uygulamalı bir girizgah sadece.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11289.53
ETH 391.26
SBD 1.02