ASİL GEMİ; DEV DALGALARA KÜSMEZ

in tr •  4 months ago  (edited)

Onlar senin ne için ve nasıl mücadele ettiğini bilmezler. 

Geminin kıyıda olup olmaması kadar basit düşüncelere sahiptirler. 

Dev dalgalarla boğuşan gemiden ümitleri de yoktur, gemiye bir hayırları da yoktur. 

Yaralı gemiyi kıyıya yanaştırdığında çoğu orada olmaz; ancak gerçek dostların olur, gülerler, gerçeği bilirler gelişine sevinirler. 

Dev dalgaların ve ihanetin bedelini gemiler öder. 

Daha güçlü, daha dayanıklı ve daha seçici bir donanman olur. 

Herkes bu gemide bulunmak ister. 

Seninle alay edenler bile, sana gülenler dahi, kıyıyı terk edenler de ister gemide bulunmak!

Ancak gemi asaletini yeniden gösterir. 


Adalet ister Merhamet için, 

Yaşamak ister yaşatmak için, 

Haykırış ister anlamak için, 

Küsmeyiz  küstürmeyiz, 

Üzmeyiz üzdürmeyiz. 


Renkli çamaşırları ayrı yıka, beyazlara katma onları.  Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @hasanozpolat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @hasanozpolat!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Pending payout - Ranked 1 with $ 7,14

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on the Steem blockchain, consider to vote for my witness!

You got a 48.78% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!