You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mutluluğun Formülünü Kodlamak #1

in #tr4 years ago

Mutlu olmaya çalışmak insana özgü bi husus. Doğadaki diğer canlılara göre 1-0 gerideyiz. Mutlu olmaya çalışmak gibi bir yapılacaklar listemiz mevcut. Diğer canlıların lügatında böyle bi kavram yok. Onlar sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ya mutludurlar o anda ya da değil. Ama ‘mıtlı ılmım lızım’, ‘mıtlı ılmım lızım’ kasıntısı yok.

Sort:  

Evet, "mutlu olmaya çalışmak" eylemi , başlı başına mutsuzluk kaynağı olabilir pekala..

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59238.58
ETH 3176.28
USDT 1.00
SBD 2.45