You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ayçiçeyi tarlası . Sunflower field.

in #tr4 years ago

Qardaş bu nə gözəllik, super. Bilirsənki mən gözəl şəkilləri yığıb öz dizayn işlərimdə istifadə edirəm. Yəni gözəl şəkillərin, çəkimlərin dəlisiyəm. İcazə ver bu gözəlliklərdən istifadə edim məndə.

Sort:  

Buyur qardasim halal xosun. Hardasa paylassan imkan olsa müellif kimi adimi qeyd ele . Ölüb gedsem yaddaslarda qalsin))

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19076.95
ETH 1325.71
USDT 1.00
SBD 2.54