Uzun Bir Aradan Sonra ;)

in #tr5 years ago

pexels-photo-261777.jpeg

Uzun zamandır ara verdiğim Steemit'e an itibarı ile dönmüş bulunmaktayım ;)

Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ben oldukça yoğun zamanlar geçirdim. Ara ara baktım ne var ne yok diye ama yazacak zaman olmadı.

Aslında zaman göreceli bir kavram bakınca bir aydan daha az zaman olmuş girmeyeli fakat bana yaklaşık 6 ay gibi geldi. Ne zaman az zamanda çok şey yaşasam , zaman olduğundan çok fazla gelir bana.

Her neyse yeniden burada olduğuma mutluyum ;) Ve herkese iyi geceler diliyorum.

Fotoğraf

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Eylül from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hoşgeldin @eylul , iyi yazmalar diyelim o zaman.

Hoşbulduk ;) Teşekkürler

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22982.17
ETH 1640.11
USDT 1.00
SBD 2.74