Un Kurtlarını ve Pupalarını Büyük Kaba Aktarırken Boş Muhabbet - Sfenks Kedisi İçerir!

in #tr2 years ago

Geckolarım için aldığım un kurtları pupa haline geçmiş. Pupaları ve kurtları daha büyük bir kaba aktarırken video çektim. Birkaç tecrübemi sohbet esnasında anlattım. Video sırasında tüysüz kedilerimiz de beni yalnız bırakmadı. Oldukça meraklı oldukları için saklama kaplarının içine doğru bakıp koklamaya çalıştılar. Fakat bu onların sağlığı için iyi değil. Burunlarına ve kulaklarına kaçarak sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu yüzden video sırasında bir taraftan un kurtlarını aktarmaya çalışırken bir taraftan da kedileri uzaklaştırmaya çalıştım. İyi seyirler.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @ethemkibar.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13614.82
ETH 394.31
USDT 1.00
SBD 0.98