Sfenks Kedisinin Kendini Bebeğe Sevdirme Çabası

in #tr2 years ago

Sfenks kedimiz Olivia oldukça sosyal. İnsanlara kendini sevdirmeyi, ilgi görmeyi çok seviyor. Bebeğimiz de kedileri görünce seviniyor, onları uzanıp yakalamak istiyor. Kedilerimiz bir yaşına yaklaşırken ara sıra kızanlık belirtileri göstermeye başladılar. Bu aşırı ilgi bekleme de bu sebeple tavan yapmış durumda. Bebeğimizden de ilgi bekleyen Olivia'nın videosunu çektik. İyi seyirler.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ฅ/ᐠ.ᆽ.ᐟ\

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 18808.24
ETH 591.49
SBD 1.20