Sfenks Kedilerimizin Sebze Püresi Ziyafeti - Vegan Food Feast of Our Sphynx Cats

in #tr2 years ago

Sfenks kedilerimize evde sebze püresi hazırladık. Olivia her yemek yapma aşamasında sebzelere salça oluyor, sebzelerden kapmaya çalışıyor. Bu sefer sadece onlar için sebzeleri doğrayıp haşlayıp ezerek hazırladık. Sebze püremizin içinde patates, havuç, yeşil kabak ve zeytin yağı bulunuyor. Üç tüysüz kedimizde püreyi afiyetle yedi. Bu sebze püresine tavuk, balık, et ekleyerek ödül maması olarak da verilebilir. Püreyi yapım aşamasında video çekmedik fakat kedilerimiz yerken Asmr tadında bir video oldu. İyi seyirler.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13274.71
ETH 391.79
USDT 1.00
SBD 0.98