Sfenks Kedilerimizin Günlük Halleri ve Tırnaklarının Kesimi (Video)

in #tr2 years ago

Uzun bir aradan sonra merhaba.

Ne Beslesem? Youtube kanalım için beslediğim ya da rastladığım canlıların kısa kısa videolarını çekiyor ve paylaşıyordum. Aldığım karar ile daha uzun video içerikleri üretmeyi deneyeceğim. Aşağıya ekleyeceğim video da bunlardan bir tanesi. Henüz çok eksiğim var fakat kendimi ve videolarımın kalitesini geliştirmeyi hedefliyorum. İyi seyirler.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @ethemkibar.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 11936.90
ETH 369.26
USDT 1.00
SBD 0.99