Dikenli Keler - Roughtail Rock Agama (Stellagama Stellio)

in #trlast year

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi mahallesinde durup deniz ve tarih kokusu alalım dedik. Her yerde olduğu gibi dikkatimi canlılar çekti ve dikenli keleri görünce telefonumu çıkarıp video çekmeye başladım. İnsanlar denizin ortasında tarihi dokusu ve güzelliğiyle göz kamaştıran Kızkalesini arkasına alıp poz verirken, ben canlıları incelemeye ve bu anı kaydetmeye çalışıyordum. Canlıyı videoya çektikten sonra ben de Kızkalesini ve sahilini videoya aldım. İki videoyu da aşağıya bırakıyorum. İyi seyirler.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13374.23
ETH 402.80
USDT 1.00
SBD 1.00