Akıl Oyunları - Patika

in #tr6 years ago


Bugünkü oyunumuz yine diğer oyunlar gibi problem çözme yeteneğimizi geliştirirken aynı zamanda bizlere analitik düşünme becerisi de sağlayacak eğlenceli bir oyun. 

Patika oyununda adından da anlaşılacağı üzere boş olan hücreleri kullanarak tek bir tane kapalı yol yapıyoruz. Yaptığımız bu patika diyagramın beyaz hücrelerinin tamamından geçmek zorundadır. 

Çizdiğimiz bu çizgiler yalnızca yatay ve dikey gitmek zorundadır. 

Aynı zamanda bu yol, siyah hücrelerden geçemez ve tek bir tane patika oluşturulmalıdır.

En önemli kuralımız ise çizdiğimiz yol asla kendisini kesmemelidir.


Yukarıdaki örneğin çözümü Sort:  

This post has received a 7.91 % upvote from @booster thanks to: @erhanulusoy.

You got a 57.97% upvote from @dailyupvotes courtesy of @erhanulusoy!

Please upvote this comment to support the service.

Make sure you sources your content, images, and/or GIFs to avoid getting flagged. Even if they come from open sources they need to be linked so there’s no misunderstanding.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67706.99
ETH 3495.25
USDT 1.00
SBD 3.21