Akıl Oyunları - İşlem Oyunları - İşlem Karesi

in #tr6 years ago


Öncelikle size bir örnek göstermek istiyorum.  


  Bu oyunda matematik becerinizden biraz yararlanmanız gerekebilir.  1’den 9’a kadar olan rakamları sadece birer kez kullanıyoruz. Matematiksel işlem önceliğine dikkat ederek tablonun dışında verilen eşitlikleri sağlamaya çalışıyoruz.  


Yukarıda yazmış olduğum kurallara dikkat ederek bu cevabı bulabiliriz.   


Buraya da iki örnek bırakıyorum umarım oyunu beğenmişsinizdir. 
Sort:  

You just planted 0.20 tree(s)!


Thanks to @erhanulusoy

We have planted already 3960.04 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 24936.67
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

This post has received a 10.15 % upvote from @booster thanks to: @erhanulusoy.

You just planted 0.20 tree(s)!


Thanks to @erhanulusoy

We have planted already 3944.44 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 24936.65
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

Congratulations @erhanulusoy! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments
Award for the total payout received

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 62134.65
ETH 3418.09
USDT 1.00
SBD 2.51