Sort:  

Congratulations @emotionalsea! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 2000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Fotoğraflarınız ve yazılarınız, bana birçok konuda fikir edindirdi. "Neden orada (steemit) vakit geçiriyorsun?", "neden tanımadığın bir insanın bir gününü okuyorsun?" denildiğinde sanırım vereceğim ilk cevap bu olurdu. Görmek ve anlamaya çalışmak gerek diye düşündüm. Güzel içerikler üretiyorsunuz, ilgiyle takip ediyorum.

Çok teşekkür ediyorum🙏🙏🙏

Posted using Partiko Android