You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'daki Son Yorgunluk Kahvesi

in #tr4 years ago

Dünyanın hiçbir yerinde kurucu lider ve kadrosu bizim ülkemizde olduğu kadar kendi milleti içinden çıkanlar tarafından kötülenmemiş, hatta bu davranışlar düşmanlığa kadar vardırılmamıştır. Temel sebep bizim toplumumuzun öncelikle tarih bilgisinden yoksunluğudur. Kabul edelim ki tarihini doğru bilen nesiller yetiştirmek konusunda çok geriyiz. Bunun sonucu; uydurma tarih yalanlarının tekrar edilerek zaten bilgisiz olan insanların etki altın alınması oluyor. Bu durumu ciddiye almayanlara ise önerim Kurtuluş Savaşı'ndaki yerli işbirlikçiler üzerine bilgi ve belgeye dayalı araştırmalar yapmalarıdır...

Sort:  

Yazının tüm kelimelerine tüm benliğimle katılmakla beraber, bilgi ve belgeye dayalı araştırma yapılmalı konusunda, ne yazık ki! okumayı, araştırmayı, irdelemeyi ve sorgulamayı bilmeyen/bilmesi istenmeyen/bilmekle beraber işine gelmeyen kitle oluşturma gayretinde olan kütlelerle mücadeleden bahsediyoruz.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16547.76
ETH 1216.72
USDT 1.00
SBD 2.20