Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Aslında en hızlı yöntem fonksiyonlar olabilir ;)

def Yaz(kelime):
    print kelime

Yaz("Merhaba Dünya")

Hayli iş görecektir. Ama IF'e While'a .. da çare düşünmek lazım ;)