You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit Bas Gitar Dersi #8 [Bas Gitar Seçimi]

in #tr2 years ago

Tam bir müzik eğitmeni gibi postlar hazırlıyorsun hocam. Emeklerine sağlık. Çok iyi de şu yazılı nota çalışması senin mi yoksa alıntı mı... eğer alıntı ise kaynak belirtmek gerekiyor. Ondan sordum. :)

Sort:  

Teşekkür ederim. Nota görseli ve bütün fotoğraflar bana ait. Hatırlatma için de ayrıca teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.157
BTC 60692.95
ETH 2351.95
BNB 499.06
SBD 9.53