You are viewing a single comment's thread from:

RE: What are we doing in the world? What's happening to us

in #tr3 years ago

Bazı fotoğraflar sahte olabilir gerçekten ama dünyaya çok kötü davrandığımız bir gerçek!