Ameliyatların arka yüzü

in #tr5 years ago

Bugün tüm gün ameliyatta bir hoca ve asistana yardım edip basit dikis atma sonda takma ekartör tutma gibi şeyler yaptım . Gözlemlerim şunlar hoca asistana kayar ve onu ezer ego tatmini yapar. Asistan köle gibi calismaktadır günde 12 saatten fazla ayakta durmakta ve hiç boş vakti olmamaktadır . Ameliyat masasında toz pempe bir durum yok yani hoca asistana asistan hemşireye kızar ortam gergin genelde işler her zaman mükemmel her hasta inanılmaz kusursuz ameliyat edilemez ve hata insan eli değdiği için bazı zamanlar kaçınılmazdır . Hasta uyuyor hiç biseyden haberi yok bazen arteri kesilir yanlışlıkla dikilir kendi bunu hiç bir zaman bilemez ama. Soru nerde mi sorun insan dışı çalışma koşullarında bugün 5. Ameliyatta asistan düşse hiç şaşırmazdım çünkü saatlerce ayakta kal ve ameliyat yap çok zor . Sonra nöbet tut daha zor . Şuan sol elimi yazarken kullanamayorum ve ayaklarım şiş bir günlük fatura bu kadar bir ömür bu işi yapanlara sonsuz saygılar .IMG_20180730_132118.jpg

Sort:  

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @drcevat.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by drcevat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

How Cool!

You got a 8.33% upvote from @coolbot courtesy of @drcevat!

Help us grow, delegate today!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23120.38
ETH 1585.71
USDT 1.00
SBD 2.50