Sort:  

Azerbaycanda trendelere girdi video, 14 dakikaya bütün Türkiyenin problemlerini sığdıra bilmişler, helal olsun.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 68014.29
ETH 3541.03
USDT 1.00
SBD 3.16