Sort:  

Azerbaycanda trendelere girdi video, 14 dakikaya bütün Türkiyenin problemlerini sığdıra bilmişler, helal olsun.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.07
JST 0.019
BTC 25546.12
ETH 1753.18
USDT 1.00
SBD 1.99