Kutu Açılışı - Go Pro Hero 7 Black

in #tr5 years ago

Merhabalar herkese. Hatırlıyorum da ilk aksiyon kameramı bir kış günü steemit üzerinden kazandığım rakamlar ile almıştım. Utopian-io üzerinden yazılım projeleri geliştirip, steem dollar'ın 10'lu rakamlarda seyir ettiği günlerdi. Eski günleri hatırlatırken, go pro'nun son çıkardığı hero 7 black kamerasını satın almak istedim. Yeni özellikleri ve steadyshot (artık bir gimbal'a ihtiyacınız yok) sloganıyla reklamlarını duyurduğu bu güzel kameraya sonunda sahip olabildim. Kutuyu açarken de eski kameram go pro hero 5 session ile birlikte bu anı ölümsüzleştirdim. Kutu açılış videosu sizlerle.

İyi seyirler.
Sevgiler.

Sort:  

Congratulations @dogancankilment! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51654.26
ETH 3039.17
USDT 1.00
SBD 4.16