You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kazanırken Kaybettiklerimiz

in #tr6 years ago

Dostum henüz Amerika kadar kötü durumda değiliz ama haklısın. Sadece para da değil. Yönelimlerimiz diğer insanların hareketlerinden çıkarılma noktasına gelmiş. Yani kime nasıl davranacağını insanların gözünde geleceğin noktalar belirliyor.

Sort:  

Gerçekten çok kötü bir durumdayız insanlıgımızı kaybetmiş durumdayız para uğruna insanlıktan çıkmışız din bile artık para konusu olmuş

Ne zaman olmadı ki

Şuan bulunduğumuz zaman gibi olmadı şuan bi nepze cahiliye çağındayız düşün hergün kuranı Kerim okuyan zat parasız adam şerefsiz adam diyecek kadar zavallı Ve cahil

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69611.14
ETH 3805.50
USDT 1.00
SBD 3.82